Skip to the content.

Auto DKMH VNU

Updated v1.3 - 12/8/2019
Tool dạng Extension trình duyệt cài đặt tại đây: https://chrome.google.com/webstore/detail/auto-dkmh-vnu/fbnkkndphognnfnaoljphdijkcpkjmoc

Có gì mới?

Tips

Cài xong các bạn vào trang ĐKMH là thấy giao diện của tool và các chỉ dẫn!
Hình ảnh sử dụng tool: alt text